Clubreglement – versie 30 aug. 2018

Het clubreglement – Reglement van Inwendige Orde – Versie 30 aug. 2018 kan je ook bekijken en downloaden via deze link.

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE d.d 2018-8-30

Een exemplaar van huidig reglement van inwendige orde, en tevens van de statuten van de vereniging zijn ter inzage van de leden op eenvoudige aanvraag bij een der bestuursleden.

1. Clubtornooien bij de Koninklijke Bridge Club Chaver

De Koninklijke Bridge Club Chaver richt wekelijks één of meer clubtornooien in.
Het eerste doel hiervan is de leden en eventuele bezoekers een aangename avond te laten doorbrengen onder vrienden en in een gezellige sfeer. Om dit doel te bereiken wordt van elke deelnemer verwacht dat hij de hoffelijkheid boven alles stelt en de ethische regels van de bridge naleeft. Onze clubtornooien moeten onze leden tevens de mogelijkheid bieden zich te bekwamen in de bridgesport. Deze clubtornooien worden gespeeld op dagen door het bestuur van de vereniging vastgesteld. De wedstrijden worden gespeeld in een lokaal gekozen door het bestuur. Wanneer dit lokaal niet beschikbaar is, kan het bestuur beslissen dat er ten uitzonderlijke titel in een ander lokaal wordt gespeeld.

2. Elk lid is verantwoordelijk voor:

a. de netheid van de speeltafels en de zalen
b. het opruimen van de gebruikte materialen op aanbeveling van het bestuur
c. het in stand houden van de rust, de kalmte en de orde ter bevordering van een goede sfeer
d. het contant betalen van de rekeningen

3. Kunnen aan de clubtornooien deelnemen:

a. alle leden van de KBC Chaver, in regel met hun bijdrage
b. alle leden van de VBL of LBF in regel met hun bijdrage
c. andere bridgeliefhebbers voor zover er plaatsen beschikbaar zijn; bij herhaalde deelname zullen deze zich moeten in orde stellen met hun VBL of LBF-bijdrage met uitzondering van buitenlandse deelnemers die lid zijn van hun nationale bridgefederatie
d. …

Het bestuur kan beslissen de deelname aan de clubtornooien te ontzeggen aan spelers die: -door hun onbehoorlijk gedrag de algemene orde of het goede verloop van de wedstrijd storen
– betrapt worden op oneerlijke praktijken in het bieden of spelen
– moedwillig de ethiek van het bridgespel niet naleven Indien nodig geacht voor de goede orde kan het bestuur zelfs, mits motivering, de toegang tot het lokaal tijdens de wedstrijden verbieden.

4. Leiding van de clubtotnooien

De clubtornooien worden gespeeld onder leiding van een of meer door het bestuur aangestelde tornooileiders of wedstrijdleiders.
Deze tornooileiders zijn verantwoordelijk voor het goede verloop van de wedstrijden en bepalen de tornooiformule, die wordt toegepast. De aangestelde tornooileider treedt op als scheidsrechter waar nodig en kan om hem in deze taak bij te staan beroep doen op andere bevoegde personen indien hij het nuttig acht. De wedstrijdleider heeft alle verplichting en bevoegdheden bepaald in de internationale spelregels voor wedstrijdbridge uitgevaardigd door de daartoe bevoegde nationale en internationale instanties. De wedstrijdleider zal ook alle psychische bieding melden aan de secretaris, die deze schriftelijk zal vastleggen met naam van alle spelers en verdeling van het spel, alsook het biedverloop, om analoge voorvallen achteraf te kunnen opsporen.

5. Beslissingen van de wedstrijdleider of van de aangestelde scheidsrechter

dienen steeds aanvaard te worden zonder enige opmerking.
Zij zullen steeds sancties kunnen toepassen in verhouding met de ernst van de overtreding, zowel wat betreft overtredingen van bied- of speltechnische aard als voor overtredingen van de ethische regels. Tegen een arbitrale beslissing zullen alle betrokken spelers steeds in beroep kunnen gaan bij een beroepscomité samengesteld uit de voorzitter van de vereniging bijgestaan door een andere gediplomeerde wedstrijdleider of scheidsrechter en twee spelers. Tegen de beslissing van het beroepscomité kan niet in beroep worden gegaan, behalve bij de landelijke autoriteit zoals voorzien bij artikel 93 C van de internationale spelregels voor wedstrijdbridge.

Voorziene sancties:
De wedstrijdleider zal steeds onmiddellijk punten aftrekken in verhouding tot de graad van de overtreding aller aard waartoe ook het traag spel behoort. Bij onethisch gedrag aan tafel, waarmede wordt bedoeld het niet naleven van de elementaire regels van wellevendheid, inclusief het gebruik van grove taal, zowel ten aanzien van partner als van tegenstrever, andere spelers, wedstrijdleider of scheidsrechter, kunnen volgende sancties worden opgelegd, naargelang de graad van de overtreding:
– waarschuwing
– puntenaftrek
– bij ernstige overtreding zal het bestuur de sanctie bepalen en of zal het desgevallend het geval voorleggen aan de ethisch disciplinaire commissie.

Bovendien zal elke overtreding gemeld worden aan de raad van bestuur en genoteerd worden in een speciaal daarvoor bestemd notitieboekje (cfr noteren van de psychische biedingen onder puntje 4 hierboven)

6. Ethisch disciplinaire commissie

Deze commissie is samengesteld uit drie leden, benoemd door de raad van bestuur en die geen lid zijn van deze raad, en kan derden voor advies op haar bijeenkomsten uitnodigen. Zij kan mits motivering sancties suggereren aan het bestuur gaande van blaam tot tijdelijke of definitieve schorsing van het lid al naargelang de zwaarwichtigheid van de overtreding. Elke beslissing van de commissie moet eveneens door de raad van bestuur worden bekrachtigd.

Elke beslissing tot uitsluiting moet evenwel in overeenstemming met de statuten worden uitgevoerd. De commissie moet binnen de maand na aanstelling verslag uitbrengen bij de raad van bestuur. Na bekrachtiging moet ieder verslag van de commissie, tenzij na seponering, worden bekendgemaakt via het clubblad.

7. Dagelijks bestuur

In de schoot van de raad van bestuur wordt een dagelijks bestuur samengesteld bestaande uit
voorzitter, secretaris en penningmeester.
Het dagelijks bestuur is bevoegd voor de lopende zaken zoals bepaald door de statuten.
Volgende zaken behoren eveneens tot de bevoegdheid van het dagelijks bestuur:
– inrichten van en toezien op het goede verloop van de wedstrijden, de kalender en de prijzenpot
– het inrichten van bijzondere tornooien of van niet-bridge activiteiten
– bekendmaking van alle praktische details in verband met de clubtornooien

8. Conventies en biedsystemen

A. Het gebruik van een conventiekaart is aangeraden. Het ontbreken van de
conventiekaart kan nadelig zijn bij discussies.
B. Overeenkomstig de bepalingen van het Belgisch Bridge Reglement is de onderste limiet voor een opening +/- 11HCP
C. Zoals toegestaan in artikel 40.B van de internationale spelregels heeft het bestuur bepaald dat, met betrekking tot de toegelaten systemen en conventies, de clubtornooien vallen onder categorie D (groene, blauwe en rode systemen) (voor meer uitleg zie reglement biedsystemen)
D. Het gebruik van een ‘psychic’ bod, dwz een bod dat niet beantwoordt aan zowel de kaartverdeling als de puntenwaarde, is slechts één maal toegelaten op een speelavond. De tegenstanders zijn verplicht dit te melden aan de wedstrijdleider die dit zal noteren in een speciaal ‘psychic’ register dat ter inzage ligt in de club.
E. Beginnende spelers dienen in bescherming te worden genomen. Er wordt gevraagd tegen hen niet af te wijken van afgesproken biedingen (in tegenstelling tot wat artikel 40C van de spelregels toelaat) .
F. Overtredingen tegen de punten onder paragraaf 8 zullen door de tornooileider beoordeeld worden en kunnen met een arbitrale score bestraft worden. Herhaaldelijk gebruik van ‘psychic’ met eenzelfde partner zal voorgelegd worden aan de ethisch disciplinaire commissie (zie par.6)

9. Klachten

van om het even welke aard moeten schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij een van de leden van het dagelijks bestuur.
Het is de raad van bestuur die over de bijeenroeping van een ethische commissie beslist.

10. Inleggeld

De leden van KBC Chaver die deelnemen aan een clubtornooi betalen een inleggeld.
Niet-leden betalen een hoger bedrag. Deze bedragen worden vastgesteld door de raad van bestuur.
Een deel van het inleggeld, te bepalen door het bestuur, wordt ingehouden om de algemene kosten van de vereniging te helpen financieren. Het overige inleggeld wordt verdeeld onder de vorm van prijzen. Het aantal, alsook het bedrag ervan wordt bepaald door de raad van bestuur in verhouding met het aantal deelnemers.

11. Uitslagen – Rangschikkingen – Masterpoints

De secretaris houdt de uitslagen bij van alle clubtornooien en maakt jaarlijks de nodige lijsten over aan de bevoegde instanties voor toekenning van de masterpoints. De secretaris houdt ook een rangschikking bij van de leden volgens de op de clubtornooien behaalde resultaten. Volgens de modaliteiten op voorhand bepaald door de raad van bestuur zal de winnaar gelauwerd worden tot clubkampioen. De uitreiking van de prijzen en trofeeën zal plaatsvinden op de eerste clubavond van het nieuwe seizoen.